•  
     

Quero ve rushaeu com 2 flash rambo e 1 smoker e he qero ver eu nun rush